Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Brandwacht & Veiligheidscentrum West Friesland

Toepasselijkheid voorwaarden;

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ; -­- alle offertes die Brandwacht & Veiligheidscentrum West Friesland V.O.F. ( hierna : VCWF te noemen ) doet voor door haar te verrichten diensten ; -­- alle overeenkomsten, die VCWF sluit omtrent door haar te verrichten diensten.

2. Voorwaarden van de opdrachtgevers van VCWF die de opdrachtgevers op offertes van of overeenkomsten met VCWF van toepassing ( willen ) verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij VCWF uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien deze door VCWF schriftelijk zijn bevestigd.

Offertes vrijblijvend

3. Alle offertes door VCWF gedaan zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van VCWF leidt tot een overeenkomst wanneer VCWF een door de opdrachtgever gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

De dienstverlening

4. VCWF verricht diensten op het gebied van bewaking, beveiliging, opleidingen en rechercheonderzoeken, brandpreventie, brandbeveiliging in het bijzonder. ( doch niet uitsluitend );

A Winkelsurveillance

Beveiliging van vestigingen van grootwinkelbedrijven en detailhandel door beveiligingsbeambten, veelal niet locatie gebonden en met name gericht op het voorkomen van winkeldiefstal. Indien preventief optreden niet tot het gewenste resultaat leidt, zal repressief opgetreden kunnen worden.

B Personeelsfraude

Opsporen van personen die handelingen plegen die het daglicht niet kunnen verdragen, en in dienst zijn van opdrachtgever en/of diensten en/of goederen leveren aan opdrachtgever.

C Vaste Post Beveiliging

Beveiliging van objecten ( zoals kantoren, fabrieken en bedrijfsterreinen ) door beveiligingsbeambten, in het algemeen op een vaste locatie.

D Visitatieservice

Het op verzoek van de opdrachtgever preventief uitvoeren door beveiligingsbeambten van onderzoek in laadruimten, kofferbakken, (fiets ) tassen en andere soortgelijke opbergruimten en vervoersmiddelen. Dit op het terrein van de opdrachtgever.

E Brandwacht-­- Veiligheidswachtdiensten -­- buitenwacht diensten

Beveiliging van werkplaatsen / bouwterreinen / objecten / gebouwen en bedrijven op het gebied van brandveiligheid, preventief -­- voorkomen van. Indien er wel een calamiteit voorkomt zal dit repressief optreden zijn en het voorkomen van erger, alsmede het waarschuwen van diverse deskundige hulpdiensten en of waarschuwingsadressen.

F Mobiele Surveillance

Manbewaking in semi-­-continu dienst, al dan niet op een vaste plaats, waarbij brand, sluit – en openingsronden worden gemaakt, de betrokken objecten intern en/of extern worden geïnspecteerd, alsmede de alarmopvolging kan worden verzorgd.

G. Opleidingen en instructie

Onze instructeur(s) zijn gespecialiseerd en gecertificeerd in Nikta / Nibhv enz. trainingen. BHV / AED enz. zijn een aantal van onze trainingen. Wij geven trainingen intern (binnen in eigen leslokaal en extern bij onze cliënten. Naast de hiervoor gespecificeerde diensten verricht VCWF in algemene zin diensten bij of krachtens de wet aan de particuliere beveiligingsbedrijven toegestaan en die gericht zijn, of mede gericht zijn, op de handhaving van de veiligheid van personen en goederen of van de openbare orde en rust.

5. VCWF spant zich in de door haar beveiligde en/of bewaakte objecten, goederen en personen zo goed mogelijk te beveiligen, met zorgvuldig op betrouwbaarheid, vakkennis en lichamelijke en geestelijke geschiktheid geselecteerde werknemers. Alle diensten worden door VCWF verricht aan de hand van mondelinge en schriftelijke instructies, door VCWF en opdrachtgever overeen te komen. Bij gebleken onbetrouwbaarheid of ongeschiktheid van een beveiligingsbeambte / brandwacht zal VCWF die beveiligingsbeambte / brandwacht zo spoedig mogelijk van zijn taak ontheffen en, indien nodig, vervangen. Onverminderd het bepaalde in het vorig lid zal VCWF indien de opdrachtgever op grond van de beveiligingsoverwegingen onoverkomelijke bezwaren koestert tegen een beveiligingsbeambte van VCWF die de overeengekomen diensten ( mede ) verricht, de desbetreffende beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk van zijn taak ontheffen en zo spoedig mogelijk vervangen.

6. VCWF draagt er zorg voor dat haar met de te verrichten diensten belaste beveiligings-­- brand-­- veiligheidswacht medewerkers tijdens het verrichten van die diensten in uniform gekleed zijn, tenzij ( binnen het kader van de wet ) anders is overeengekomen. VCWF zal haar beveiligings-­- en brandwachtmedewerkers voorts regelmatig tijdens hun diensttijd controleren.

7. De daarvoor in aanmerking komende diensten kunnen worden uitgevoerd met behulp van KNPV -­- gecertificeerde patrouillehonden.

8. Onverlet haar verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van de overeengekomen diensten staat het VCWF vrij daarbij, onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, gebruik te maken van de diensten van derden.

Prijzen

9. Tenzij VCWF en haar opdrachtgever uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zal VCWF voor de door haar te verrichten diensten de, volgens de algemene tarieven van VCWF geldende bedragen, in rekening brengen. De prijzen van VCWF zijn exclusief BTW belasting, die mede aan de opdrachtgever in rekening zal worden gebracht.

10. VCWF herziet haar algemene tarieven jaarlijks per 01 januari. VCWF zal steeds gerechtigd zijn de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte prijs per 01 januari van enig jaar te verhogen met het percentage, waarmede haar algemene tarieven voor de door VCWF voor de opdrachtgever verrichte diensten per die datum zijn verhoogd. VCWF zal haar opdrachtgever van een tariefsverhoging zo tijdig mogelijk mededeling doen.

11. VCWF is gerechtigd bij eventuele tussentijdse algemene loonsverhogingen ( d.w.z. algemene loonsverhogingen als gevolg van CAO of voorschrift van de overheid die voor VCWF van kracht worden op een datum, anders dan 01 januari van enig jaar ) de door haar aan de opdrachtgever in rekening gebrachte prijs per de datum dat die loonsverhoging ingaat te verhogen met een percentage, dat gelijk is aan het percentage van de door VCWF uit de algemene loonsverhoging voortvloeiende stijging van haar loonkosten.

12. Het recht tot prijsverhoging, bedoeld in de artikelen 10 en 11, ontstaat eerst drie maanden na het tijdstip waarop VCWF met de opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening sloot, tenzij anders overeengekomen.

Betaling

13. Betaling van de door VCWF verrichte diensten dient plaats te vinden veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever mag een schuld van hem aan VCWF slechts met een opeisbare vordering van hem op VCWF verrekenen voor zover die vordering door VCWF uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen zeven dagen schriftelijk ter kennis van VCWF te worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen geacht worden akkoord te zijn bevonden door opdrachtgever Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, zal hij van rechtswege in verzuim zijn en zal VCWF zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een vertragingsrente in rekening te brengen die gelijk is aan de wettelijke rente, vermeerderd met 1% en ingaande per de factuurdatum, onverminderd de VCWF verder toekomende rechten.

14. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden aan VCWF alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden die VCWF moet maken om tot incasso te komen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het verschuldigde bedrag te belopen, met een minimum van € 350,00, onverminderd de bevoegdheid van VCWF een eventueel hoger bedrag te vorderen, indien VCWF een hoger bedrag verschuldigd is geworden.

Overmacht (ontoerekenbare tekortkoming)

15. Indien VCWF door overmacht -­- waaronder in ieder geval wordt verstaan : oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of toedoen van VCWF de uitvoering van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert -­- niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, geldt het navolgende.

A. Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten gedurende maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. Indien de overeenkomst gedeeltelijk door VCWF niet kan worden uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.

B Bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten vervalt de betalingsplicht van de opdrachtgever niet en wordt niet opgeschort. In dat geval hebben partijen wel het recht de overeenkomst (voor het deel dat door VCWF niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende één maand na de ontbinding door te betalen.

Aansprakelijkheid

16. VCWF is gehouden de aan haar verstrekte en door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen uit te voeren. Bij schade, ontstaan door enig handelen of nalaten van VCWF en/of de door haar ingezette veiligheidsmedewerker(s), geldt het volgende.

A VCWF zal slechts aansprakelijk zijn voor zaak-­- en letselschade van de opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het gevolg is van een aan VCWF toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

B In het geval VCWF conform het bovenstaande aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden door de omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij met name rekening gehouden zal worden met de omvang van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen en/of het feit of de betreffende risico’s normaliter door de opdrachtgever verzekerd gehouden dienen te worden. De aansprakelijkheid zal voorts, indien en zolang VCWF tegen aansprakelijkheid uit bedrijfsuitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schade verwekkende gebeurtenissen die krachtens de polis (WA bedrijfspolis) gedekt zijn. De aansprakelijkheid van VCWF gaat nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA bedrijfspolis verzekerd te boven.

C In afwijking van het hiervoor bepaalde is VCWF tot geen enkele schadevergoeding gehouden : (a) ter zake van bedrijfs-­-en/of gevolgschade ; (b) indien de opdrachtgever afwijkt van het door VCWF geadviseerde aantal veiligheidsmedewerkers of van de door VCWF geadviseerde wijze van beveiliging, alsmede indien de opdracht uitsluitend periodieke controle van buitenaf omvat ; (c) indien VCWF niet binnen acht dagen, nadat de opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld ; (d) indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering. Schadevorderingen van opdrachtgever jegens VCWF vervallen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, twaalf maanden na het tekortkomen van VCWF dat tot de schade heeft geleid.

17. De opdrachtgever vrij waard VCWF ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien VCWF zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. De opdrachtgever is gehouden VCWF binnen 8 x 24 uur schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs VCWF (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met VCWF (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent), één en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens VCWF

18. Opdrachtgever is jegens VCWF gehouden de lokalen en terreinen waar de overeengekomen diensten worden verricht alsmede de daarbij gebezigde door de opdrachtgever verstrekte hulpmiddelen (werktuigen en gereedschappen) op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede zodanige regelingen te treffen, dat de beveiligingsbeambten en of de brandwachten / instructeur(s) werkzaam in of op die lokalen en terreinen tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de overeengekomen diensten kan worden verlangd. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens VCWF gehouden tot vergoeding der schade aan de beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht / instructeur(s) dientengevolge bij de uitvoering der overeengekomen diensten overkomen, tenzij de opdrachtgever het bewijs levert dat die niet-­-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan de grove schuld van de
beveiligingsbeambte is te wijten. Indien de beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht / instructeur(s), ten gevolge van het niet nakomen van die verplichtingen door de opdrachtgever, bij de uitvoering van de overeengekomen diensten zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de overledene, die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-­- nakoming aan overmacht, of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van de beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht / instructeur(s) is te wijten. Opdrachtgever zal VCWF vrijwaren tegen aanspraken eventueel jegens VCWF wegens de niet-­-nakoming van vorenstaande verplichtingen ingesteld, zoals voor opdrachtgever jegens zijn arbeiders ook neergelegd in art. 1638 x Burgerlijk Wetboek.

19. Indien een door VCWF ingezette beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht / instructeur(s) een strafbaar feit ontdekt, wordt aan de opdrachtgever gerapporteerd. Opdrachtgever beslist of al dan niet aangifte zal worden gedaan bij de plaatselijke politie. Indien opdrachtgever daarom verzoekt zal de beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht / instructeur(s) die het strafbaar feit ontdekt aangifte doen, echter onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart VCWF en de door haar ingezette beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht / instructeur(s), voor alle aanspraken van derden ter zake van dergelijke aangiften, ongeacht of VCWF en de beveiligingsbeambte / brand-­- veiligheidswacht enig verwijt valt te maken met betrekking tot de aangifte. Duur der overeenkomsten en opzegging

20. Overeenkomsten worden voor bepaalde of onbepaalde duur aangegaan. Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn aangegaan kunnen door zowel VCWF als de opdrachtgever door opzegging worden ontbonden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Overeenkomsten voor bepaalde duur aangegaan worden na de einddatum stilzwijgend verlengd met telkens dezelfde periode als waarvoor zij werden aangegaan, tenzij bij Vaste Post Bewaking respectievelijk alle overige diensten de ene partij aan de andere partij tenminste zes maanden (Vaste Post Bewaking), respectievelijk drie maanden (alle overige diensten), voor het einde van de lopende periode per aangetekende brief meedeelt op verlenging van de overeenkomst geen prijs te stellen.

21. Zowel VCWF als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst (ongeacht of die voor bepaalde of onbepaalde duur is aangegaan) met onmiddellijke ingang ontbinden:
-­- indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; -­- indien de andere partij in ernstige mate tekort komt in de nakoming haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst.

22. De opdrachtgever zal niet gerechtigd zijn gedurende de periode dat VCWF diensten voor hem verricht of gedurende twee jaar nadien, een werknemer van VCWF in dienst te nemen, tenzij VCWF daartoe schriftelijk toestemming geeft. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

23. Alle geschillen voortvloeiende uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst tussen VCWF en de opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter te Alkmaar worden beslist. Deze competentieregeling geldt niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Op met VCWF gesloten overeenkomsten voor het verrichten van bewakings-­- of beveiligings-­- brandwachtdiensten is het Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt te Hoorn, op 12 maart 2010.

De directeur(en) / eigenaar,

M.J. Kip